DANH MỤC TÊN SẢN PHẨM HÃNG BROTHER 2017
BROTHER Machines List New 2017
Các Loại Máy May 01 Kim :
Single Needle Lockstitch Sewing Machine :
 Stt Model Tên Các Loại Máy / Machine Name
 01 S-7300A Máy May 01 Kim Truyền Động Trực Tiếp, Hệ Thống Đẩy Điện Tử & Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Lock Stitcher, with Electronic Feeding System and Thread Trimmer Machine.
 02 S-7100A Máy May 01 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút, Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Lock Straight Stitcher, With Thread Trimmer Machine.
 03 S-7220C Máy May 01 Kim Chèo, Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút, Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Needle Feed Lock Stitcher, With Thread Trimmer Machine.
Máy May 02 Kim :
Twin Needle Lockstitch Sewing Machine :
 04 T-8421C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút.
Twin Needle Direct Drive Lockstitch.
 05 T-8422C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút. Cắt Chỉ Tự Động
Twin Needle Direct Drive Lock Stitcher. With Thread Trimmer Machine.
 06 T-8722C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút. Ổ Lớn, Cắt Chỉ Tự Động
Twin Needle Direct Drive Lock Stitcher. With Lager Hook, Thread Trimmer Machine.
 07 T-8420C Máy May 02 Kim, Mũi Thắt Nút.
Twin Needle Lock Stitchre.
08 T-8720C Máy May 02 Kim, Mũi Thắt Nút, Ổ Lớn.
Twin Needle Lock Stitcher, With Lager Hook.
09 T-8452C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút. Cắt Chỉ Tự Động
Twin Needle Direct Drive Split Needle Bar Lock Stitcher. With Thread Trimmer Machine.
10 T-8752C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút. Cắt Chỉ Tự Động
Twin Needle Direct Drive Split Needle Bar Lock Stitcher, With Lager Hook Thread Trimmer Machine.
11 T-8752C Máy May 02 Kim, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút.
Twin Needle Split Needle Bar Lock Stitcher.
12 T-8750C Máy May 02 Kim, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút. Ổ Lớn.
Twin Needle Split Needle Bar Lock Stitcher, With Lager Hook.
Máy Thùa khuy
Buttonholing Machine:
13 HE-800B Máy Thùa Khuy Thẳng Điện Tử, Mũi Thắt Nút.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Button Holer Machine
14 RH-9820 Máy Thùa Khuy Đầu Tròn Điện Tử.
Electronic Eyelet Button Holer Machine.
Máy Đính Nút & Bọ
Button & BarSewing Machine:
15 BE-438FX Máy Đính Nút Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Button Sewer Machine
16 KE-430FX
KE-430FS
Máy Đính Bọ Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Bar Taker Machine
Máy Zigzag
Zigzag Sewing Machine:
17 Z-8550A Máy May Zigzag Đầu Bán Khô, Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Zigzag Lock Stitch Machine
18 Z-8560A Máy May Zigzag Đầu Bán Khô, Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử. Cắt Chỉ Tự Động.
Electronic Direct Drive Zigzag Lock Stitch, With Thread Trimmer Machine.
Máy Cuốn 02 Kim & 03 Kim
Twin Needle & Three Needle Feed Off The Arm Double Chain Stitcher Machine:
19 DA-9270 Máy Cuốn 02 Kim Móc Xích.
Twin Needle Feed Off The Arm Double Chain Stitcher Machine
20 DA-9280 Máy Cuốn 03 Kim Móc Xích.
Three Needle Feed Off The Arm Double Chain Stitcher Machine
Máy Vắt Lai (Xăm Lai)
Blind Stitcher Machine:
21 JC-9330 Máy Vắt Lai.
Blind Stitcher Machine
22 JC-9380 Máy Vắt Lai Với Cơ Cấu Đẩy Vi Sai , Mũi May Ẩn, Móc Xích Đơn. Cắt Chỉ Tự Động
Blind Stitcher With Differential Feed Mechanism Machine
Máy May Lập Trình BAS – Dòng H NEXIO
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine:
 23 BAS-311HN
150mm x 100mm
Máy Lập Trình Điện Tử Hàng Dày, Motor Truyền Động Trực Tiếp.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine
 24 BAS-326H
220mm x 100mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine
 25 BAS-326H-484/484SF
220mm x 100mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp. Ổ Lớn Gấp 03 Lần.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine
 26
27 BAS-341H
250mm x 160mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp. Ổ Lớn
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine
28 BAS-342H
300mm x 200mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Khung May Lớn, Motor Truyền Động Trực Tiếp. Ổ Lớn
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine