DANH MỤC TÊN SẢN PHẨM HÃNG BROTHER 2018
BROTHER Machines List New 2018
Các Loại Máy May 01 Kim :
Single Needle Lockstitch Sewing Machine :
 STT Model Tên Các Loại Máy / Machine Name
 01 S-7100A Máy May 01 Kim Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút, Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Lock Straight Stitcher, With Thread Trimmer Machine.
 02 S-7300A Máy May 01 Kim Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút, Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Lock Straight Stitcher, With Thread Trimmer Machine.
 03 S-7220C Máy May 01 Kim Truyền Động Trực Tiếp, Hệ Thống Đẩy Điện Tử & Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Lock Stitcher, with Electronic Feeding System and Thread Trimmer Machine.
 04 S-7220C Máy May 01 Kim Chèo, Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút, Cắt Chỉ Tự Động.
Single Needle Direct Drive Needle Feed Lock Stitcher, With Thread Trimmer Machine.
Máy May 02 Kim :
Twin Needle Lockstitch Sewing Machine :
 05 T-8421C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút.
Twin Needle Direct Drive Lockstitch
 06 T-8422C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút. Cắt Chỉ Tự Động.
Twin Needle Direct Drive Lock Stitcher. With Thread Trimmer Machine.
 07 T-8722C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Mũi Thắt Nút. Ổ Lớn, Cắt Chỉ Tự Động
Twin Needle Direct Drive Lock Stitcher. With Lager Hook, Thread Trimmer Machine.
08 T-8420C Máy May 02 Kim, Mũi Thắt Nút.
Twin Needle Lock Stitchre.
09 T-8720C Máy May 02 Kim, Mũi Thắt Nút, Ổ Lớn.
Twin Needle Lock Stitcher, With Lager Hook.
10 T-8452C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút. Cắt Chỉ Tự Động.
Twin Needle Direct Drive Split Needle Bar Lock Stitcher. With Thread Trimmer Machine.
11 T-8752C Máy May 02 Kim Motor Truyền Động Trực Tiếp, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút. Cắt Chỉ Tự Động.
TTwin Needle Direct Drive Split Needle Bar Lock Stitcher, With Lager Hook Thread Trimmer Machine.
12 T-8752C Máy May 02 Kim, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút.
Twin Needle Split Needle Bar Lock Stitcher.
13 T-8750C Máy May 02 Kim, Trụ Kim Di Động, Mũi Thắt Nút. Ổ Lớn.
Twin Needle Split Needle Bar Lock Stitcher, With Lager Hook.
Máy Thùa khuy
Buttonholing Machine:
14 HE-800B Máy Thùa Khuy Thẳng Điện Tử, Mũi Thắt Nút.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Button Holer Machine.
15 RH-9820 Máy Thùa Khuy Đầu Tròn Điện Tử.
Electronic Eyelet Button Holer Machine.
Máy Đính Nút & BọButton & BarSewing Machine
16 BE-438FX Máy Đính Nút Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Button Sewer Machine.
17 KE-430FX Máy Đính Bọ Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Bar Taker Machine.
18 KE-430FS Máy Đính Bọ Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Lockstitch, Bar Taker Machine.
Máy Zigzag
Zigzag Sewing Machine:
19 Z-8550A Máy May Zigzag Đầu Bán Khô, Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử.
Electronic Direct Drive Zigzag Lock Stitch Machine.
20 Z-8560A Máy May Zigzag Đầu Bán Khô, Motor Truyền Động Trực Tiếp Bằng Điện Tử. Cắt Chỉ Tự Động.
Electronic Direct Drive Zigzag Lock Stitch, With Thread Trimmer
Machine.
Máy Cuốn 02 Kim & 03 Kim
Twin Needle & Three Needle Feed Off The Arm Double Chain Stitcher Machine:
21 DA-9270 Máy Cuốn 02 Kim Móc Xích.
Twin Needle Feed Off The Arm Double Chain Stitcher Machine.
22 DA-9280 Máy Cuốn 03 Kim Móc Xích.
Three Needle Feed Off The Arm Double Chain Stitcher Machine.
Máy Vắt Lai (Xăm Lai)
Blind Stitcher Machine:
 23 JC-9330
150mm x 100mm
Máy Vắt Lai.
Blind Stitcher Machine.
 24 JC-9380
220mm x 100mm
Máy Vắt Lai Với Cơ Cấu Đẩy Vi Sai , Mũi May Ẩn, Móc Xích Đơn. Cắt Chỉ Tự Động.
Blind Stitcher With Differential Feed Mechanism Machine.
Máy May Lập Trình BAS – Dòng H NEXIO
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine:
 25 BAS-311HN
150mm x 100mm
Máy Lập Trình Điện Tử Hàng Dày, Motor Truyền Động Trực Tiếp.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine.
 26 BAS-326H
220mm x 100mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine.
27 BAS-326H-484/484SF

220mm x 100mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp. Ổ Lớn Gấp 03 Lần.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine.
28 BAS-341H
250mm x 160mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Motor Truyền Động Trực Tiếp. Ổ Lớn.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine.
29 BAS-342H
300mm x 200mm
Máy Lập Trình Điện Tử, Khung May Lớn, Motor Truyền Động Trực Tiếp. Ổ Lớn.
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer With Cylinder Beg Machine.